Statut fundacji


STATUT
Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK “Rydułtowy – Anna”w Rydułtowach

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą “Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Kopalni Węgla Kamiennego “Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach zwana dalej Fundacją ustanowiona przez

1. Leon Bajer
2. Marian Brysz
3.Władysław Chorążak
4. Jan Cuber
5. Andrzej Godoj
6. Kazimierz Grzebuła
7. Grzegorz Juzek
8. Gabriela Krzyżak
9. Danuta Kubatko
10. Teofil Kucharzewski
11. Eugeniusz Kurasz
12. Jerzy Lisiecki
13. Jan Myśliwiec
14. Henryk Nikiel
15. Zbigniew Próżny
16. Andrzej Szczepaniak
17. Janusz Szczepka
18. Józef Tomas
19. Stanisław Tytko
20. Teofil Kucharzewski

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej mgr Zenona Chudka       w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 26 Marca nr 44, za numerem zezwolenia 625/95, z dnia 01.03.1995r.

§ 2

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego opisaną niniejszym Statutem.

§ 3

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 06.04.1984r. (Dz. U. Nr 21 poz. 97) z późniejszymi zmianami oraz (Dz. U. Nr 19 poz. 82 z 1991r.),  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Rydułtowy.

§ 5

 

1.Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia.
2.W zakresie korzystania z uprawnień wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego, nadzór sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 6

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych, Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jednakże wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz przyznawać nagrody  i wyróżnienia osobom fizycznym, prawnym oraz zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Fundacja została powołana w celach:

1. Udzielania pomocy rzeczowej i finansowej ofiarom ciężkich wypadków w kopalniach.
2. Udzielania pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, związanej z chorobami zawodowymi, wypadkami przy pracy lub innymi chorobami.
3. Wspomagania działań w zakresie doposażania placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10

Działalność statutowa jest prowadzona w formie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działalność, która obejmuje:

1.Współorganizowanie i dofinansowywanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej;
2. Wyposażanie placówek służby zdrowia w sprzęt rehabilitacyjny;
3. Zakup niezbędnych leków na potrzeby osób wymienionych w § 9;
4.Współorganizowanie i dofinansowywanie operacji i zabiegów przeprowadzanych w placówkach wymienionych w § 9;
5.Dofinansowywanie kosztów zakupu protez i wózków inwalidzkich dla osób wymienionych w §9;
6.Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom wymienionym w § 9;
7.Współorganizowanie i dofinansowywanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
8. Prowadzenie szkoleń, kursów i wykładów z zakresu ochrony zdrowia i BHP;
9.Współorganizowanie i dofinansowywanie kolonii i obozów dla dzieci osób wymienionych w § 9;
10.Zasady udzielania pomocy finansowej osobom wymienionym w § 9 pkt. 1, 2, 3 zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 12

1. Działalność nieodpłatna Fundacji w zakresie pożytku publicznego to:
a) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.90.E);
b) pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (PKD 88.9);
c) działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 93.11.Z);
d) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A);
e) działalność związaną z organizacją targów i wystaw (PKD 82.30);
f) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.51);
g) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
wspomagającą (PKD 82.1).

§ 13

1. Działalność odpłatna Fundacji w zakresie pożytku publicznego to:
a) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.90.E);
b) pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (PKD 88.99.Z);
c) działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 93.11.Z).

§ 14

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów
statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz Statucie;
2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych;
3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo
w spółkach prawa cywilnego oraz handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów
zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

Rozdział III

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

1.) Organami Fundacji są:
a) Zgromadzenie Fundatorów
b) Rada Nadzorcza Fundacji
c) Zarząd Fundacji
2. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów oraz Rady Nadzorczej Fundacji nie pobierają
wynagrodzenia za udział w pracach tych organów. Mogą jednak w uzasadnionych przypadkach
domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością, po złożeniu
pisemnego wniosku w tym zakresie.
3. Nie można łączyć funkcji członka Rady Nadzorczej Fundacji i Zarządu Fundacji;
4. Z wyjątkiem uregulowań § 50, § 53, § 55 decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków;
5. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

§ 16

Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów oraz osób powołanych w trybie § 15 ust. 1.

§ 17

1. Zgromadzenie Fundatorów może powołać uchwałą do swego grona inne osoby fizyczne lub
przedstawicieli osób prawnych, które:
a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji;
b) zadeklarują zamiar wspierania idei Fundacji w innych formach niż finansowe;
c) wspomagają działalność Fundacji;

2. Fundator może wystąpić z wnioskiem do Zgromadzenia Fundatorów o zwolnienie go z funkcji.
3. Fundator może być odwołany ze Zgromadzenia Fundatorów w przypadku:
a) złożenia rezygnacji;
b) zatrudnienia, które uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji;
c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodującej trwałą niezdolność do sprawowania
obowiązków Fundatora;
d) nienależytego wypełniania obowiązków Fundatora;
e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 18

1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
b) uchwalanie zmian Statutu Fundacji;
c) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
d) zajmowanie stanowiska, w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą;
e) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych
środków;
f) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji;
g) zatwierdzanie wynagrodzenia członków Zarządu według zasad określonych w § 36 i § 37;
h) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności.

§ 19

1. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Zarząd Fundacji, Rada Nadzorcza lub na wniosek ¼ Fundatorów – zgłoszony Zarządowi na piśmie.
2. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwoływane co najmniej dwa razy w roku.

§ 20

Organy Fundacji podejmują decyzje w formie uchwał.

§ 21

Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.


RADA NADZORCZA FUNDACJI

§ 22

1. Rada Nadzorcza Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych i nadzorczych, odrębnych od Zarządu Fundacji i nie podlega w żaden sposób Zarządowi Fundacji, w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Członkowie Rady mogą z głosem doradczym brać udział w posiedzeniach Zarządu.
2. W skład Rady Nadzorczej Fundacji wchodzi od 5 do 10 osób, powołanych przez Zgromadzenie Fundatorów na okres trzech lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji mogą być odwołani z funkcji przed upływem kadencji w przypadku:
a) złożenia rezygnacji;
b) zatrudnienia, które uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Nadzorczej;
c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
d) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Nadzorczej;
e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 23

1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Nadzorczej Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji nie mogą pełnić funkcji, gdy:
a) pozostają w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, związku małżeńskim, wspólnym pożyciu lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu;
b) zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) otrzymują z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Fundacji, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie, w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 24

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji należy:
a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działań Fundacji, szczególnie poprzez: żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów, dotyczących działalności Fundacji, żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
f) uchwalanie regulaminu działania Zarządu;
g) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji;
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium;
i) ustalanie wysokości wynagrodzenia pracowników biura Fundacji.

§ 25

Rada Nadzorcza Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 26,

Rada Nadzorcza Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego, nie rzadziej niż dwa razy w roku oraz na wniosek co najmniej połowy jej członków lub na wniosek Zarządu.

1. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał.
2. Wszystkie uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.
3. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków.

§ 27

1. Do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej Fundacji mogą być zapraszane osoby i organizacje, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób, wymienionych w ust. 1, w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 28

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Radę Nadzorczą.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji;
b) zatrudnienia, które uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
e) istotnego naruszenia postanowień Statutu;
f) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 29

Pracami Zarządu kieruje Prezes, wybrany na pierwszym posiedzeniu z grona członków Zarządu.

§ 30

Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesów.

§ 31

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 32

Zarząd Fundacji:

a) reprezentuje ją na zewnątrz;
b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
c) sprawuje zarząd jej majątkiem;
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
e) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
f) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej statutowych celów oraz wyniki działalności finansowo gospodarczej;
g) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółki lub fundacji;
h)  występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji;
i) powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów;

§ 33

Oświadczenie woli, w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes Zarządu Fundacji.

§ 34

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

§ 35

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 36

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu, określa uchwała Rady Nadzorczej Fundacji.

§ 37

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych, przekazanych przez Fundatorów.
3. Przeciętne wynagrodzenie członka Zarządu nie może być wyższe, od dwukrotnego (dla prezesa) lub półtorakrotnego (dla członka Zarządu) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 38

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, w kwocie pieniężnej 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1000zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 39

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 40

Majątek Fundacji stanowią:

   1. Składniki majątkowe beneficjentów wskazane przez Fundatorów – założycieli w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy.
3. Dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych.
4. Przychody z działalności odpłatnej.
5. Odsetki bankowe.
6. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
7. Dochody z działalności gospodarczej.

§ 41

Nadwyżka przychodów nad kosztami, przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.

§ 42

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 43

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 44

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) – lub gdy idzie o osoby zagraniczne 2000 USD (słownie: dwa tysiące dolarów), uzyskują tytuł „Ofiarodawcy” Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

§ 45

Tytuł „Ofiarodawca” Fundacji ma charakter osobisty i wyłącznie honorowy.

§ 46

Fundacja składa corocznie sprawozdania finansowe i merytoryczne, na zasadach określonych w ustawach.

 

Rozdział V

 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 47

1. Działalność gospodarcza prowadzona przez fundację jest działalnością pomocniczą,  w stosunku do działalności statutowej i ma na celu pełną realizację zadań statutowych.
2. Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje:
a) działalność handlową – prowadzenie placówek w zakresie handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi;
b) działalność usługową – prowadzenie placówek w zakresie usług dla ludności poprzez:
– organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy,
– doradztwa w zakresie zdrowotności załogi,
– organizację czasu wolnego, rekreacji i turystyki;

3. Działalność gospodarcza jest prowadzona na zasadach samofinansowania w zakresie
posiadanych środków własnych.

§ 47

Organizacja działalności gospodarczej

1.Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych zakładów;
2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych;
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi;
4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu lub odwołaniu jego kierownictwa, podejmuje Zarząd Fundacji;
5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór  nad ich działalnością;
6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem;
7. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia zwłaszcza zaś do zbycia obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu  Fundacji;
8. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
9. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.
10. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 49

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowe

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z opracowywanymi zatwierdzonymi planami. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Powinna także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej, podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących przepisów.
4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.
5. Ceny wyrobów i usług, stosowane w działalności gospodarczej są uzgadniane z odbiorcami na zasadzie cen umownych – stosownie do obowiązujących przepisów.
6. Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU

§ 50

Uchwałę w kwestii zmiany Statutu Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów, większością 2/3 głosów  na wniosek Zarządu.

Rozdział VII

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51 

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 52

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

§ 53

Uchwałę o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów, poprzez uchwałę większością 4/5 głosów podjętą na wniosek Zarządu.

§ 54

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 55

Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów, większością 4/5 głosów, na wniosek Zarządu.

§ 56

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji, mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Polski organizacji o zbliżonych celach statutowych.

§ 57

Fundacja składa właściwemu ministrowi, corocznie do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 58

Statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.